Amdanom ni

A woman doctor talking to a woman and her dog. The woman is holding a medical leaflet.

Amdanom ni — Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru

Mae Canolfan Gwerth mewn Iechyd Cymru yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n gweithio i gyflawni canlyniadau iechyd sy'n arwain y byd i bobl Cymru.

Drwy ddarparu arweinyddiaeth, cefnogaeth, arbenigedd a'r cyfeiriad strategol ar gyfer ymgorffori gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth ar draws GIG Cymru, rydym yn ysgogi canlyniadau gwell i gleifion mewn ffordd sy'n gynaliadwy ar gyfer yr hirdymor.

Mae gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yn ein hannog i ganolbwyntio ar gwrdd â nodau ein cleifion ac i helpu i reoli disgwyliadau drwy gydol eu gofal neu eu triniaeth. Mae gofal iechyd sy’n seiliedig ar werth yn gwella sut mae cleifion yn cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau gan ddefnyddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael, gan osgoi unrhyw amrywiad diangen mewn gofal a dod yn fwy creadigol i benderfynu lle mae'r adnoddau sydd gennym yn cael eu gwario orau ar gyfer canlyniadau gwell i gleifion.

Drwy weithio gyda chleifion a thimau (megis timau clinigol, gweithredol, data, gwybodeg a chyllid) o bob rhan o'r system gofal iechyd yng Nghymru, a chydweithio â diwydiant a'r trydydd sector, rydym yn cyflawni'r canlyniadau sy'n bwysig i bobl gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael i ni.

Galluogi dull system gyfan o ymdrin â gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth i Gymru.Pam mae Meddygaeth Realistig yn Bwysig

Mae ymarfer Meddygaeth Realistig wedi dod yn bwysicach nag erioed. Mae Meddygaeth Realistig wedi llywio'r broses o wneud penderfyniadau ar y cyd ac mae'n helpu i bersonoli'r gofal a ddarparwn mewn amgylchiadau eithriadol o anodd. Bu'n rhaid i ni addasu ein ffyrdd o weithio yn y dirwedd newydd hon yn gyflym a chyflymu arloesedd. Bu'n rhaid i ni gydbwyso risgiau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg, sicrhau ein bod yn lleihau niwed, ac yn osgoi gwastraffu adnoddau iechyd a gofal gwerthfawr. 

Dyna pam mae Meddygaeth Realistig bellach wedi'i gwreiddio'n gadarn fel galluogwr allweddol o fewn Fframweithiau Blaenoriaethu Clinigol, Adfer ac Adsefydlu'r GIG yn yr Alban. Drwy ymarfer Meddygaeth Realistig, byddwn yn mynd i'r afael â llawer o'r heriau a wynebir gan ein gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, yn awr ac yn y dyfodol. 

Bydd ymgorffori Meddygaeth Realistig ar raddfa fawr hefyd yn helpu i gyflawni'r newid diwylliant yr ydym yn chwilio amdano. Diwylliant pan fo gan weithwyr proffesiynol weledigaeth glir, flaengar i ymarfer gwneud penderfyniadau ar y cyd a mynd i'r afael ag amrywiadau di-sail er mwyn darparu gofal gwerth gwell – gwerth gwell i gleifion ac i’r system.

Nawr yw'r amser i gyflymu'r broses o weithredu ein syniadau i sicrhau ein bod yn cyflawni ein gweledigaeth gyffredin ar gyfer yr Alban sef:

'Erbyn 2025, byddwn yn cefnogi'r gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymarfer Meddygaeth Realistig, a thrwy hynny alluogi darparu gofal wedi’i bersonoli o ansawdd uchel i bobl yr Alban.'

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn www.realisticmedicine.scotAcademi Colegau Meddygol Brenhinol

Academi'r Colegau Meddygol Brenhinol (yr Academi) yw’r corff aelodaeth ar gyfer 24 o golegau a chyfadranau meddygol brenhinol y DU ac Iwerddon.

Mae gofal iechyd yn gymhleth ac mae llawer o faterion lle mae angen persbectif traws-arbenigol. Ein gwaith ni yw coladu barn ein haelodau, a chydlynu gweithgareddau fel y gallwn ddylanwadu a siapio gofal iechyd ar y cyd ar draws pedair gwlad y DU.

Mae'r sefyllfa unigryw hon hefyd yn rhoi rôl arweiniol i ni yn enwedig ym meysydd ansawdd clinigol, iechyd y cyhoedd ac addysg a hyfforddiant meddygon.

Ategir gwaith yr Academi gan gynrychiolaeth ac ymgysylltiad effeithiol â’i holl randdeiliaid, o’r claf ar ward i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd. Trwy'r perthnasoedd cryf hyn, nid yn unig rydym yn gallu creu cyfleoedd i hyrwyddo ein blaenoriaethau ein hunain ar gyfer gofal iechyd, ond hefyd i fod mewn sefyllfa dda i gynghori a chyflawni gwaith ar ran eraill.


Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol yw’r corff aelodaeth proffesiynol ar gyfer meddygon teulu yn y DU a thramor. Mae wedi ymrwymo i wella gofal cleifion, safonau clinigol a hyfforddiant meddygon teulu.